• Vũ Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0382179775
 • Trần Thanh Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0352057952
 • Nguyễn Văn Sô
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0965220068
 • Nguyễn Đình Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0911830468
  • Email:
   ndphong1608.llkt@kontum.edu.vn