• Nguyễn Đình Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0911830468
  • Email:
   ndphong1608.llkt@kontum.edu.vn
 • Nguyễn Xuân Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0775422115
  • Email:
   nxthinh.ltt@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ánh Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0983001809
  • Email:
   hoacomay1809@gmail.com
 • Ngô Văn Cảm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0397663950
  • Email:
   camngo20@gmail.com
 • Tô Tấn Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0774445324
  • Email:
   ttkhoalv@gmail.com